DiagNova Technologies realizuje projekt pt.
„Stworzenie długookresowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych dla przedsiębiorstwa DIAGNOVA TECHNOLOGIES Sp. z o.o.”

Projekt realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,
Działania nr 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,
Poddziałania nr 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont”
Schemat nr 1.4.A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa nr RPDS.01.04.01-02-0256/17-01
Wartość Projektu: 49 815,00 zł
Wartość dofinansowania: 34 425,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.08.2018

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie długookresowej, kompleksowej strategii biznesowej w obszarze działań międzynarodowych dla pełnego wykorzystania i maksymalizacji aktywów przedsiębiorstwa DiagNova Technologies, zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

    Określono następujący zakres szczegółowy dla projektu:

  • Horyzont czasowy obowiązywania strategii będzie nie krótszy niż 5-letni.
  • Strategia zostanie opracowana w ramach zakupu usługi doradczej.

Planowane efekty

    Rezultatami realizacji projektu i wdrożenia strategii będą:

  • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym, w tym rynku krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów spoza Unii,
  • zwiększenie popytu na produkty wnioskodawcy na obszarze wybranych krajów docelowych,
  • w ujęciu średnio i długoterminowym – zwiększenie skali działalności w tych krajach i osiągnięcie wyższego udziału przychodów ze sprzedaży pochodzących z eksportu.