DiagNova Technologies realizuje projekt pt.
„Opracowanie innowacyjnego, kompleksowego narzędzia do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej”

Projekt realizowany w ramach:
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa nr POIR.01.01.01-00-0083/15-02
Wartość Projektu: 2 307 794,51 zł
Wartość dofinansowania: 1 726 445,54 zł
Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.11.2017

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego narzędzia do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej. Innowacyjność planowanego do opracowania rozwiązania wynikać będzie z połączenia ze sobą w jedno modułowe urządzenie narzędzi do szeroko pojętej diagnostyki obrębu krtani i gardła. Jego wyróżnikiem będą unikalne metodologie badawcze zaimplementowane w urządzeniach i oprogramowaniu, które nie tylko wspomogą pracę lekarza, ale i istotnie ułatwią mu/jej stawianie bardziej obiektywnej diagnozy.

  Określono następujące cele szczegółowe dla projektu:

 • Stworzenie zestawu do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani, w którego skład wchodzić będzie specjalny oświetlacz, szybka kamera oraz oprogramowanie do akwizycji obrazu z szybkiej kamery. Na rynku brak jest odpowiedniego kompleksowego systemu, zaś oferowane na rynku przez zagranicznych producentów jego niektóre składniki leżą daleko poza zakresem możliwości finansowych zdecydowanej większości potencjalnych krajowych odbiorców, przez co diagnostyka w tym zakresie zaczyna w Polsce odstawać od standardów światowych.
 • Opracowanie metodologii analizy filmu „slow motion” z szybkiej kamery w celu uzyskania obiektywnej diagnostyki foniatrycznej. Obecnie diagnozę stanowi jedynie subiektywny opis wykonany przez specjalistę. Wykonywana będzie analiza każdej klatki filmu, zidentyfikowane zostaną na obrazie krawędzie fałdów głosowych i sparametryzowany ich ruch. Będzie to zdecydowanie udoskonalenie, znaczące rozwinięcie i sformalizowanie metod oferowanych aktualnie na rynku światowym. Obecnie rozwiązania, które są na rynku, mają zaledwie możliwość rejestracji obrazu z kamery endoskopowej, w niektórych przypadkach także podstawowej analizy kimograficznej (bez stabilizacji obrazu i kadrowania), a w kosztownych systemach z szybkimi kamerami – podstawowego określania pola głośni bez parametryzacji.
 • Opracowanie metodologii analizy próby wysiłkowej (obciążeniowej), wykorzystywanej do badania wydolności długoterminowej narządu mowy w diagnostyce chorób zawodowych, stanowiących istotny problem społeczno-gospodarczy, oraz w badaniach kwalifikacyjnych do zawodów wymagających pracy głosem. Poza samodzielną zdolnością diagnostyczną, wyniki tych badań posłużą do określenia skuteczności diagnostycznej parametrów uzyskanych z analizy obrazu pracy fałdów głosowych w zakresie związanym z badaniem wydolności narządu głosu.
 • Stworzenie urządzenia do długotrwałego (np. całodobowego) monitoringu obciążenia narządu głosu dla oceny narażenia narządu głosu na przeciążenia oraz jego reakcji na obciążenie. Urządzenie to stanowiłoby uzupełnienie opisanej wyżej „stacjonarnej” próby wysiłkowej w badaniach wydolnościowych i medycynie pracy.
 • Opracowanie metody określania bezwzględnych rozmiarów na obrazach endoskopowych krtani, która stanowi „złoty Graal” m.in. w dziedzinie oceny wpływu zabiegów operacyjnych w okolicach krtani (w tym związanych z usuwaniem zmian nowotworowych) na jakość życia pacjentów. Metoda ta będzie również bardzo wartościowa w ocenie czynnościowej krtani oraz ocenie anatomicznych predyspozycji do pracy u osób wykorzystujących głos zawodowo, m.in. u wokalistów.
 • Opracowanie metodologii do automatycznej regulacji ostrości do endoskopii krtaniowej. Coraz dokładniejsze i bardziej zaawansowane badania krtani wymagają obrazu coraz lepszej jakości, do czego nie wystarcza już statyczne ustawianie ostrości przed badaniem, zaś manualne dopasowywanie ostrości podczas badania jest praktycznie niewykonalne.

Planowane efekty

  Rezultatami prac badawczo-rozwojowych będą:

 • prototyp zestawu do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani,
 • metodologia badawcza dla opracowanego narzędzia do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani,
 • przedprodukcyjny zestaw do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani i protokół z walidacji opracowanych dla niego rozwiązań w warunkach klinicznych.

Rezultatem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych będzie wprowadzenie opracowanego zestawu do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani na rynek krajowy i międzynarodowy.

Osiągnięcia:

Wynikiem prac badawczo-rozwojowych jest wprowadzenie opracowanego zestawu do specjalistycznej endoskopii do badań onkologicznych i czynnościowych krtani na rynek.

Zestaw składa się z szybkiej kamery ALI Cam-HS1 oraz oświetlacza ALI Lum-C1 (zdjęcia poniżej).